municipis

Objectius i serveis

L’Associació té com a objectius:

  • Promoure, en l’àmbit de la gestió dels residus a Catalunya, el model de recollida selectiva anomenat “Porta a Porta”, tot entenent que aquest és plenament compatible amb els principis de prevenció de la contaminació, de minimització dels residus, de valorització dels residus, de suficiència, de proximitat, de protecció i regeneració del sòl, de “qui contamina paga” i de transparència en la informació, i que a més, ha demostrat aconseguir el màxim grau d’eficiència –tant a nivell quantitatiu com qualitatiu– assolit fins a la data.

  • Establir el marc adequat per a possibilitar un intercanvi d’experiències més fluid entre els municipis que realitzen la recollida “Porta a Porta”.

  • Organitzar trobades tècniques per tal d’estudiar com optimitzar la recollida ”Porta a Porta”.
    Difondre els resultats d’estudis i experiències vinculades amb la recollida “Porta a Porta” mitjançant publicacions o qualsevol altre sistema de comunicació.

Serveis exclusius

A més, als membres de dret, amb caràcter propi i exclusiu, ofereix els següents serveis:

  • Efectuar compres de tot tipus de material (bosses compostables, cubells, etc.) de manera que comporti un estalvi econòmic per als membres de dret associats, tenint en compte la legislació actual sobre contractes.

  • Coordinar la sol·licitud de subvencions, ajuts, etc. per tal de finançar qualsevol de les activitats ordinàries objecte de l’associació, i de forma específica per a realitzar campanyes d’implantació o de reforç de promoció de la recollida “Porta a Porta”.

  • Disposar d’informes, resultats, estudi sobre la recollida selectiva porta a porta.

Projectes i altres serveis

L’Associació posa a disposició tant dels seus membres com de la resta de municipis catalans i d’arreu, administracions i institucions, empreses, altres col·lectius interessats, etc. estudis, documents i informes sobre la recollida porta a porta que es poden consultar a la secció de Documentació.
Actualment, l'Associació disposa, o bé està treballant en els següents projectes:

Seguiment i implantació de la recollida porta a porta

Visites municipis PaP per conèixer novetats i problemes de la recollida

Estudi per a la Diputació de Barcelona: seguiment implantació PaP en municipis província Barcelona

Estudi per l'Agència de Residus de Catalunya: Estat de la recollida selectiva PaP a Catalunya (2009)

Compres conjuntes

Inici de la compra conjunta de bosses compostables entre els membres associats a l'any 2013. Ampliació del servei amb la compra conjunta de cubells i bujols per a la recollida selectiva de la fracció orgànica a l'any 2018. Constitució com a Central de Compres a partir de l'any 2019

Intercanvis d’experiències

Tallers entre municipis PAP, per a intercanvis d'experiències.

Projectes singulars

Projecte singular: redacció del "Manual Municipal de Recollida Selectiva Porta a Porta a Catalunya" (Suport ARC)

Projecte singular: Viabilitat de la implantació de la recollida selectiva porta a porta de FORM en municipis de menys de 5.000 habitants (Suport ARC)

Projecte singular: Impactes de la bossa compostable en la gestió de la FORM (Suport ARC).

Projecte singular: redacció del "Manual municipal para la recogida selectiva puerta a puerta en España" (Suport ARC).

Altres

Publicació del Butlletí electrònic InfoPaP

Actualització de la Web

Difusió dels Manuals de recollida selectiva porta a porta

Informe per l'Agència de Residus de Catalunya: Balanç econòmic de la recollida de residus porta a porta i en àrea de vorera per als ens locals i propostes d'optimització

Audiovisual sobre la recollida selectiva porta a porta (Subvenció Departament Territori i Sostenibilitat 2013)

Presència en jornades, fòrums i fires sobre gestió de residus

Organització d'una jornada sobre la recollida selectiva porta a porta i la prevenció dels residus a novembre de 2013

Presència a les xarxes socials: twitter i facebook

Projecte de cooperació al desenvolupament any 2014: "Assistència tècnica per consolidar les experiències de gestió de residus als municipis de Tiquipaya i Vinto i convertir-les en referent a Bolívia". Subvencionat per la Diputació de Barcelona.

Projecte de cooperació al desenvolupament any 2015: "Implementació de la recollida selectiva, el compostatge i reciclatge a Bolívia". Subvencionat per la Diputació de Barcelona.

Primera i segona edició del curs: Implantació i gestió de serveis de recollida de residus Porta a Porta. Organitzat per l’Associació PaP i el Col·legi d’Ambientòlegs, amb el suport de l’Agència de Residus de Catalunya i la Diputació de Barcelona.

Projecte de cooperació al desenvolupament any 2017: "Consolidació i expansió de la recollida selectiva, el compostatge i reciclatge a Bolívia". Subvencionat per la Diputació de Barcelona.

 

 

     
ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS CATALANS PER A LA RECOLLIDA PORTA A PORTA