El Porta a Porta a Manlleu, un referent per a municipis mitjans

L’1 de novembre de 2022 es va implantar la recollida porta a porta a Manlleu, amb el suport de l’Agència de Residus de Catalunya en el marc de la convocatòria per a la realització de projectes pilot de Compra Pública d’Innovació, en matèria de recollida selectiva de residus, procedents de fons europeus.



La recollida porta a porta domèstica a Manlleu es realitza 3 cops per setmana per la fracció orgànica, 2 cops per al multiproducte (envasos lleugers i paper-cartró) i 1 un cop per la resta. El vidre es manté en contenidors al carrer.

El lliurament de la fracció orgànica i resta es realitza amb cubell, la fracció orgànica s’ha de lliurar amb bossa compostable i es recomana lliurar la fracció multiproducte amb bossa groga.

Per a finques de més de 15 habitatges hi ha un model alternatiu, en què l’orgànica es lliura en una bústia comunitària amb control d’accés que està ubicada davant el portal i la fracció resta amb bossa gris homologada amb xip.

En el cas dels productors comercials, disposen d’una recollida addicional per les fraccions orgànica i multiproducte.

Per a casos de necessitat, en què de manera excepcional no es puguin acollir a la recollida porta a porta, disposen de 3 àrees d’emergència tancades amb control d’accés, de les quals cada habitatge disposa de 6 usos anuals.

Un any després de la implantació, l’ajuntament ha presentat els resultats on s’ha evidenciat l’èxit del sistema. S’ha assolit un 82,5% de recollida selectiva, amb un 89% de participació de la ciutadania. Pel que fa a la generació de residus s’ha reduït un 16,8%, fet que acostuma a succeir a l’implantar models individualitzats. Una altra dada a destacar és la millora en la qualitat de les fraccions recollides, així, en el cas de la fracció orgànica amb el sistema previ amb contenidors s’assolia un 10,6% d’impropis i al passar a la recollida porta a porta, aquest valor s’ha reduït a un 0,6%, obtenint una fracció de molt alta qualitat. Pel que fa a la fracció multiproducte la millora en la qualitat també ha estat molt destacada, passat d’uns impropis del 48,1% amb el model previ de contenidors, a un 17,6% amb el porta a porta.



Paral·lelament a la implantació, en el Ple del mes d’octubre de 2022 l’ajuntament va aprovar la nova taxa de residus, el sistema de Pagament per Generació, anomenat també “taxa Justa” per a la ciutadania i els productors comercials. De manera que qui més residus generi i menys recicli més taxa de residus pagarà, seguint el criteri de qui contamina paga (la fracció resta es penalitza amb un cost més elevat en funció del nombre d’aportacions). Alhora que es premia a qui participa correctament en la recollida porta a porta de la fracció orgànica. Així doncs, qui participi correctament pagarà el mínim establert en 132€ i qui no, el màxim de 219€, incentivant així la correcta participació de la ciutadania.

Manlleu amb 20.883 habitants, esdevé un referent com a municipi de mida mitjana i alta densitat de població, amb uns excel·lents resultats i una alta implicació de la ciutadania i comerços. El treball de l’ajuntament per optimitzar el sistema de recollida junt amb l’aplicació de la taxa justa,  són un exemple de bona gestió que pot incentivar a altres municipis a implementar el sistema porta a porta, que ha demostrat ser la millor opció per donar compliment de manera molt immediata  als objectius de reciclatge i assegurar una alta qualitat dels materials recollits que permet tancar el seu cicle.