Què és

La recollida selectiva porta a porta (PAP) consisteix en lliurar els residus –prèviament separats en origen- al servei municipal de recollida davant de la porta de casa, en uns dies i hores determinats per a cada fracció objecte d’aquest tipus de recollida.

És un model de recollida selectiva dels residus municipals que es fonamenta en el fet que els posseïdors dels residus (ciutadans/es, comerços, etc.) separen les diverses fraccions dels residus en origen, però en comptes de dipositar-les en uns contenidors que de forma permanent romanen a la via pública, les diverses fraccions són recollides directament en el punt de generació (la porta de l’habitatge o comerç) d’acord amb un calendari preestablert, i sobre la qual s’ha de poder efectuar un mínim control i seguiment.

Quins residus es recullen

Amb el model porta a porta es pot fer la recollida selectiva de totes les fraccions presents als residus municipals:

  • Fracció orgànica dels residus municipals (FORM)
  • Fracció Resta
  • Materials reciclables com el vidre, paper i cartró, envasos
  • Fracció inorgànica dels residus municipals (FIRM)
  • Multiproducte, etc.

Per tal que el model porta a porta funcioni correctament, com a mínim, cal que es faci la recollida selectiva porta a porta de la FORM i de la Resta (o, alternativament, de la FIRM).

Avantatges i inconvenients

Avantatges

Inconvenients

Nivells de recollida selectiva i recuperació més alts i regulars.

 

Es retiren els contenidors de la via pública:

  • Es recupera espai públic i està més net.
  • No hi ha males olors.
  • No cal un servei de neteja ni manteniment dels  contenidors.

 

Model de recollida selectiva integrat

 

Desapareix l'anonimat. Més corresponsabilitat.

La corresponsabilitat també implica a l’Ajuntament

Recollida més propera i individualitzada: equips, serveis i recursos adequats a diferents tipus de residus i usuaris

S'està subjecte a un horari de lliurament més estricte

El percentatge de població que tendeix a participar a la recollida selectiva és major

Suposa un canvi d'hàbits important per a moltes llars

Control de qualitat directe

Cal guardar els residus a casa fins el dia de recollida.

Permet l'aplicació de taxes d'escombraries de pagament per generació

 

Reducció global dels residus municipals recollits i, específicament, de la Resta destinada a tractament finalista.
Es redueix el percentatge de residus no municipals dels que s'acaba fent responsable el municipi

 

En general, alta qualitat de les fraccions recollides

 

El cost del reciclatge tendeix a ser menor i els ingressos majors (sistemes integrats de gestió, venda de materials i retorn del cànon).

El cost de la recollida és igual o una mica superior (fins a 20%) a una recollida selectiva amb contenidors

El cost net global, majoritàriament, és favorable.

 

Els sistemes complementaris de recollida selectiva (fracció vegetal, voluminosos, especials, etc.) tendeixen a funcionar millor.

 

Objectius de la recollida PaP

1. Aconseguir una participació generalitzada en la separació en origen i en la recollida selectiva que permeti recollir més quantitat de residus valoritzables i de molt bona qualitat, i reduir la quantitat i fermentabilitat de la fracció Resta que va a tractament finalista (dipòsits controlats o altres).

2. Facilitar al màxim la separació en origen i la participació en els serveis de recollida selectiva:

a. Apropar als usuaris (veïns i comerços) els serveis de recollida selectiva recollint els residus a la porta, en dies i horaris adequats a les necessitats de cada fracció i de cada tipologia d’usuari.

b. Facilitar material i eines per separar els residus de forma confortable: cubells airejats i bujols per a la matèria orgànica, bosses compostables, fulletons informatius i targetes per recordar l’horari de recollida, etc.

3. Dificultar al màxim les opcions de qui no vulgui realitzar cap mena de separació en origen, limitant a allò just i necessari la recollida de la fracció Resta.

4. Aconseguir un municipi més net: amb la retirada de contenidors de la via pública s’eviten desbordaments, problemes de males olors i es guanya espai públic.

5. Assolir una gestió dels residus municipals de qualitat des del punt de vista polític i social (acceptació, reducció dels conflictes i participació ciutadana), tècnic (objectius i criteris clars i transparents), i econòmic (optimització i distribució dels costos, finançament a mig i llarg termini, etc.).

6. Finalment, aconseguir aprofundir més en la consciència ciutadana sobre la problemàtica dels residus, en particular, i del medi ambient, en general.

 

 
 
     
ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS CATALANS PER A LA RECOLLIDA PORTA A PORTA