municipis

DISPONIBLE EN CASTELLÀ I ANGLÈS EL BALANÇ ECONÒMIC DE LA RECOLLIDA DE RESIDUS PORTA A PORTA I EN ÀREA DE VORERA PER ALS ENS LOCALS I PROPOSTES D’OPTIMITZACIÓ

Una demanda molt comú de molts municipis a l’hora de decidir implantar una recollida selectiva porta a porta és el tema dels costos, si la recollida PaP els hi resultarà més cara que la recollida en contenidors.

Disposar d'informació real i acurada sobre el cost global de la recollida porta a porta (recollida, tractament i ingressos derivats) per als ens locals, i comparar-la rigorosament amb el cost global de la recollida en contenidors, pot contribuir a prendre decisions sobre una base econòmica més objectiva.

Per aquest motiu, des de l’Associació de Municipis Catalans per a la Recollida Selectiva Porta a Porta, amb el suport econòmic de l’Agència de Residus de Catalunya, va encarregar a la Fundació Ent i al catedràtic en economia, Jordi Roca Jusmet, un estudi, finalitzat a l’agost de 2013, en el que es van recopilar dades econòmiques de 81 municipis catalans de fins a 20.000 habitants, d’aquest 41 amb recollida porta a porta i 40 amb recollida amb contenidors.

Amb l’objectiu de difondre i fer arribar aquesta informació a un major nombre de població, es presenta ara la traducció d’aquest estudi al castellà i a l’anglès.

Segons els resultats de l’estudi, l’indicador principal “Cost global de gestió per habitant empadronat”, mostra que no existeixen diferències significatives entre els dos models. Fins i tot, el model PaP presenta un cost global mitjà lleugerament inferior, encara que aquesta diferència és menyspreable.

Es conclou que el concepte que més contribueix en el cost global és la recollida i que en el cas del sistema PaP, un cost més elevat de recollida queda compensat per un menor cost de tractament i uns majors ingressos, degut a que amb aquest model s’assoleixen uns nivells de recollida selectiva superiors i de major qualitat.

De manera complementària, s’han calculat altres indicadors com el cost per tona de residu recollit i el cost per tona de residu recollit selectivament. Tot i que aquests no s'han considerat com a indicadors principals degut a que introdueixen un biaix en els resultats.

Cal destacar que l’estudi ha evidenciat que existeix una gran dispersió en les dades recopilades i que hi ha una maca d’harmonització en el còmput dels costos i una gran fragmentació d’aquestes dades. Per la qual cosa, per poder prendre decisions sobre un model o altre, seria recomanable disposar d’una recollida sistemàtica de les dades dels costos de la gestió de residus i que aquestes es publiquin periòdicament.

Document en castellà: http://www.portaaporta.cat/documents/arxiu_portaaporta_172.pdf
Document en anglès: http://www.portaaporta.cat/documents/arxiu_portaaporta_173.pdf

 
 
     
ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS CATALANS PER A LA RECOLLIDA PORTA A PORTA